Amb la finalitat d’aplicar la màxima transparència en els tractaments que realitza CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES, SA en el marc de la recollida de dades personals relacionades amb els tràmits i/o inscripcions per a la prestació dels serveis sol·licitats, publiquem la següent informació:

CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES, amb domicili al carrer Sant Cugat 146, 08302 Mataró, amb CIF G59057646 és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament

Les dades facilitades per l’usuari o interessat seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demanats i amb destinació al servei que sigui el competent per a la gestió del servei sol·licitat i la seva resolució, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent aplicable en cada moment.
Legitimació del tractament

CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES està legitimada pel tractament de les dades dels interessats o usuaris que han facilitat les seves dades personals de forma voluntària, omplint els formularis o enviant un correu electrònic i expressament han consentit, amb l’acceptació de les clàusules de protecció de dades i política de privacitat, el tractament de les mateixes amb les finalitats abans esmentades.

L’Usuari és l’únic responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, i informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’Usuari.

En cas que l’usuari o interessat no faciliti les seves dades o es negui al tractament no es podrà oferir el servei o enviar les comunicacions.

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de resolució o prestació del servei sol·licitat i per aquell temps que la normativa mercantil, comptable o fiscal aplicable estableixi.

Es donaran de baixa quan es manifesti de forma expressa que no hi ha un interès per mantenir les dades per donar compliment a alguna de les finalitats del tractament, i quan ja no sigui necessàries per a tal finalitat.
Les dades se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades

Les dades personals facilitades pels usuaris o interessats no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’Usuari, ni tampoc se’n farà un ús inadequat.

CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als tractaments, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’Usuari. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’Usuari registrat.

Drets que assisteixen a l’Usuari

En qualsevol moment pot exercir els seus drets:

Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició de les seves dades i de la limitació al seu tractament.
Dret a la portabilitat de les seves dades
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets

Adreça postal: CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES, Sant Cugat 146, 08302 Mataró
Adreça electrònica: aeboetmataro@gmail.com

Indicar quin dret es vol exercir i identificar-se de forma fefaent.

Informació addicional

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES està complint amb totes les disposicions de la normatives del RGPD, per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

CB MARESME BOET MATARÓ 3 VILES garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.